Estatuts APF.J

ESTATUTS ASSOCIACIÓ  APF.J. de l’HUMT

CAPÍTOL I. LA DENOMINACIÓ, ELS FINS I EL DOMICILI.

ARTICLE 1

Amb la denominació APF.J. de l’HUMT es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

ARTICLE 2

Els fins de l’associació són:
Com a principis de la mateixa:
L’APF.J  és un punt de trobada, convivència i projecció ciutadana.

Aportar l’experiència dels seus membres en l’àmbit hospitalari, social, acadèmic i en quants àmbits es consideri necessari que es pugui aportar la nostra experiència mèdica, humanitària, etc.

Participar i col·laborar en debats, conferències, etc., en tots els àmbits socials i científics que la nostra societat ens requereixi.
Un gran valor humà, social, acadèmic, professional, no es pot perdre per la jubilació i, per tant, en la jubilació, desitgem seguir aportant els nostres coneixements.

Assolir un alt grau d’ajuda i col·laboració en l’atenció medico-quirúrgica amb els facultatius que atenguin en l’àmbit hospitalari entre els integrants de l’APF.J.

Mai s’entendrà aquesta ajuda i col·laboració com un control, fiscalització o ingerència en les funcions dels facultatius en actiu. Més aviat tot el contrari, el que es desitja és que el facultatiu jubilat o els seus familiars puguin tenir un vincle de suport i ajuda a l’Hospital Universitari  Mútua de Terrassa. Un acompanyament per aquests moments tan difícils. Volem ser un suport i no una ingerència per ningú. Recordar que abans nosaltres estàvem en aquesta situació de metges actius de l’HUMT.
En la línia de l’Acord Adhesió al Conveni del SISCAT  de l’any 2016,  recollit  l’article 10 que parla de Salut Laboral, fet realitat en la  targeta de jubilats, de tots els treballadors que es jubilen de l’HUMT. Acord de la Comissió Negociadora del Conveni  Col·lectiu de Mútua Terrassa MPS a Prima Fixa del dia 02/12/2016.

Hi haurà una comissió de seguiment de salut, formada per diversos membres de l’associació, encarregada de donar suport personal i preocupar-se per l’atenció mèdica ràpida i acurada, dels membres de l’associació que ho necessitin, tant a l’HUMT (Hospital Universitari Mútua de Terrassa) com en altres centres hospitalaris. Sempre que l’associat ho sol·liciti.

Propiciar la continuïtat de la relació així com la col·laboració voluntària i altruista dels seus associats, que permeti mantenir i, si pot ser, augmentar el prestigi de l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa, com a hospital públic de referència.             

Aprofitar l’experiència clínica, docent, investigadora i de gestió mèdica administrativa d’aquells socis de l’HUMT.  
Col·laborar amb  l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa, amb el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i altres organismes sanitaris en l’acreditació i ajut dels seus associats.

Mantenir els vincles d’amistat i col·laboració entre tots els associats.

Disposar d’un servei jurídic d’assessorament per als seus socis. Així mateix assessorament financer sempre que el soci ho desitgi.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

ARTICLE 3
 1. El domicili de l’Associació s’estableix a Terrassa, i radica a l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Terrassa. Barcelona.
  S’acorda l’ús d’espais per les activitats de l’APF: reunions de Junta, Assemblees, etc. dins de les instal·lacions de l’HUMT, que la mateixa empresa ens pugui proporcionar.
 2. Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya. 

CAPÍTOL II. ELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ, ELS SEUS DRETS I LES SEVES OBLIGACIONS

ARTICLE 4

Poden formar part de l’Associació APF.J d’Hospital Universitari Mútua de Terrassa, tots els metges i metgesses que han treballat a Mútua de Terrassa en algun moment de la seva vida laboral i que actualment hagin passat a la condició de jubilats o pre-jubilats. Per integrar-se a l’associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva (redactar una sol·licitud tipus, que la junta directiva de l’APF. J redactarà), la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata. 

ARTICLE 5

Són drets dels membres de l’associació:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris/àries de l’associació.
 7.  Ser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació, mitjançant els recursos de que es disposi
 9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 10. Formar part dels grups de treball.
 11. Posseir un exemplar dels estatuts. S’enviarà per e mail a qui ho sol·lici.
 12. Consultar els llibres de l’associació.
ARTICLE 6

Són deures dels membres de l’associació:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar, si així ho desitgen, per assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests. El desig d’aquesta junta directiva és que les quotes siguin de la mínima quantitat  o nul·la si es disposa de diners suficients.
 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 4. Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

 

ARTICLE 7
 1. Són causes per ser donat de baixa de l’associació:
  Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar de paraula, per escrit o per mitjans telemàtics, dirigida a qualsevol membre de la Junta Directiva.
 2. No satisfer les quotes fixades els dos últims anys, (sempre que existeixi la obligatorietat del pagament de quotes).
 3. No complir les obligacions estatutàries. 

CAPÍTOL III. L’ASSEMBLEA GENERAL

ARTICLE 8
 1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi.
 2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria simple els assumptes que són competència de l’Assemblea.
 3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els que en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.
ARTICLE 9

L’Assemblea General té les facultats següents:
a) Presentar la memòria d’activitats realitzades en el darrer any.

b) Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.

c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, com també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.

d) Acordar la dissolució de l’associació.

e) Establir vinculacions, fusions i/o acords de col·laboració amb altres entitats.

f) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

g) Aprovar el reglament de règim interior.

h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.

i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó diferent de la separació definitiva.

j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

k) Modificar els estatuts.                                                            

ARTICLE 10
 1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, preferentment a la primavera. Encara que pot ser qualsevol època de l’any.
 2. L’òrgan de govern pot convocar l’Assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10 % dels associats; en aquest cas, l’Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar des de la sol·licitud.
ARTICLE 11
 1. L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió, per tots els mitjans que es considerin oportuns.
 2. La convocatòria s’ha de comunicar entre 2 i 15 dies, depenent de la situació d’urgència, abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’associació o altres mitjans que es considerin habituals de comunicació de l’associació.
 3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president o presidenta de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament el/la vocal de més edat de la Junta. Ha d’actuar com a secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva, o qualsevol membre que estigui present si la necessitat ho requereix o ho requerís.
 4. El secretari o la secretària redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell/a mateix/a i el president o presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents. Traslladant aquests acords a la pàgina web per a informació dels seus associats.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis i sòcies al local social, pàgina Web o altres mitjans que es consideri oportú.

ARTICLE 12
 1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
 2. El 10 % dels associats/ades poden sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en que aquest òrgan s’ha de reunir. L’Assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova Assemblea General.
ARTICLE 13
 1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.
 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents o representats.
 3. Es podrà realitzar votació via telemàtica en les assemblees i d’altres processos consultius, sempre que algun dels seus socis ho desitgi i ho demani a la Junta Directiva per escrit.
 4. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels associats/ades presents o representats. (S’exigeix el vot favorable, dels 2/3 dels vots, de la totalitat del socis, amb independència de que estiguin presents o no).

MAJORIA ABSOLUTA, SIMPLE I QUALIFICADA:

 

MAJORIA

CONCEPTE

ABSOLUTA

S’exigeix el vot favorable de la meitat més una de la totalitat de persones que formen un òrgan amb independència de que estiguin presents o no.

SIMPLE O RELATIVA

S’exigeixen més vots a favor que en contra de les persones presents en una sessió determinada d’un òrgan. No existeix mínim.

QUALIFICADA

S’exigeix el vot favorable dels 2/3, 3/5, etc., de la totalitat dels membres d’un òrgan, amb independència de que estiguin presents o no.

En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis i sòcies presents o representats (més vots a favor que en contra).
5. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i sòcies i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els associats ho autoritzin expressament.    

CAPÍTOL IV. LA JUNTA DIRECTIVA

 

ARTICLE 14
 1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació. Componen aquest òrgan el president/a, el secretari/a, el tresorer/a i tres vocals fins un màxim de 10 vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.
 2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
 3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari/ària sortint amb el vistiplau del president/a sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou president/a i del nou secretari/ària.
 4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.
ARTICLE 15
 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de quatre anys. No poden ser reelegits pel mateix càrrec més de tres vegades consecutives. Sí que poden ser més vegades de forma alterna o consecutiva fins que es presenti alguna nova candidatura.
 2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
  a) Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció en el cas de les jurídiques.
  b) Incapacitat o inhabilitació.
  c) Renúncia notificada a l’òrgan de govern.
  d) Separació acordada per l’assemblea general.
  e) Qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts.
 3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc.
  Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.
ARTICLE 16
 1. La Junta Directiva té les facultats següents:
  a) Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
  b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
  c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
  d) Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer,  només de forma excepcional, mai de forma periòdica ni obligatòria.
  e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
  f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
  g) Valorar la forma de relació contractual del col·laborador o col·laboradores. h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
  i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
  j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
  k) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
  – Subvencions o altres ajuts.
  – L’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.
  l) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 28.
  m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
  n) Qualsevol altra facultat que no sigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.
ARTICLE 17
 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la persona que ell/a substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin.
 2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president/a o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.
ARTICLE 18
 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres. Sempre que sigui necessari prendre algun acord.
 2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president/a o del secretari/a o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.
ARTICLE 19
 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable per majoria simple dels seus membres. 
 2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
 3. No son delegables ni la formulació dels comptes ni els actes que hagin de ser autoritzats o aprobats per l’ Asamblea General.
 4. Es recomanable que a cada una d’aquestes comisions o grup de treball sempre hi hagi un vocal de la Junta o en tot cas , es tingui un vocal de referència.
ARTICLE 20

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari/a i el president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.


CAPÍTOL V. LA PRESIDÈNCIA

ARTICLE 21
 1. Són pròpies del president/a les funcions següents:
  a) Representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
  b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
  c) Emetre un vot de qualitat decisori en casos d’empat.
  d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
  e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/a de l’associació.
  f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.
 2. El president/a és substituït, en cas d’absència o malaltia, per qualsevol membre de la Junta Directiva que estigui present i així s’acorda pels presents.

CAPÍTOL VI. LA TRESORERIA I LA SECRETARIA

ARTICLE 22

El tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva.

ARTICLE 23

El secretari/a ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i sòcies.

CAPÍTOL VII.  VOCALS i LES COMISSIONS O GRUPS DE TREBALL

ARTICLE 24
 1. Funcions dels vocals:
  Els vocals tindran caràcter assessor, consultiu i realitzaran funcions encomanades per la Junta Directiva, així com les obligacions que neixin de les delegacions o comissions de treball que la mateixa Junta els encomani. El nombre de vocals màxim serà de 10 socis.
  Resumidament, els drets i deures d’un vocal són:
  a) Col·laborar amb la Junta Directiva en la convocatòria d’assemblees i exercir càrrecs de coordinació interna en l’associació (informàtica, premsa, correu, …).
  b) Substituir als membres de la Junta Directiva en les assemblees en cas que aquests no hi puguin assistir.
  c) Estar formant part de cada una de les comissions de treball que delegui la Junta Directiva.  Els vocals que formin les comissions de treball, actuaran en representació de la Junta Directiva, sent desitjable que cada una d’aquestes comissions estigui integrada com a mínim per un vocal, com a nexe d’unió entre la Junta i la Comissió de Treball.
  d) Veu i vot en la presa de decisions de la Junta directiva.
 2. La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar a la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
 3. La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats  informaran, quan la Junta ho requereixi o els grups de treball ho consideren oportú, de les seves actuacions.

CAPÍTOL VIII. EL RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 25

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:
a) L’APF.J en ser una secció mes de l’APF (amb caràcter particular en disposar l’APF.J d’Estatuts i Reglaments propis, que en cap cas podran ser contraris als principis que regeixen l’APF). S’estableix un acord de col·laboració entre l’APF i l’APF.J  a fi que l’ APF.J pugui nodrir-se  de tots els serveis dels quals disposa l’APF (jurídics, pàgina Web, pagaments del manteniment  i legalització d’aquesta, així com altres supòsits que es presentin en el futur) per  això es crea un document jurídic on es desenvolupin aquests  aspectes de col·laboració i serà signat per ambdues executives.
b) Les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres, sempre que existeixen i només podran ser ocasionals i, mai, ni fixes ni periòdiques. És la voluntat d’aquesta Associació que no existeixen quotes, sempre que es pugi.
c) Les subvencions oficials o particulars.
d) Les donacions, les herències o els llegats.
e) Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.
f) Sol·licitar ajudes i establir convenis per desenvolupar les activitats pròpies en l’àmbit d’entitats, empreses i institucions.

ARTICLE 26

Tots els membres de l’associació (si ho desitgen) podran  sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General o proposta de la Junta Directiva.

ARTICLE 27

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

ARTICLE 28

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president/a, el tresorer/a i el secretari/a.
Per poder disposar dels fons són necessàries dues signatures, una de les quals ha de ser la del tresorer/a o bé la del president/a o bé el secretari/a.

 

CAPÍTOL IX. EL RÈGIM DISCIPLINARI

ARTICLE 29

La Junta Directiva pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies, que no compleixin les seves obligacions. Aquestes infraccions es poden  qualificar de  lleus, greus i molt  greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.
El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

Contra les sancions acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, davant la primera Assemblea General que tingui lloc.

CAPÍTOL X. LA DISSOLUCIÓ

ARTICLE 31

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi, per majoria simple del conjunt dels seus membres. 

ARTICLE 32
 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes, tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.
 5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article, són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.

Signen donant fe dels estatuts, els membres de la Junta directiva, President, Secretari i Tresorer amb Nom, Cognoms i DNI.

President: Pere Berbel Sánchez.        

Tresorer: José A. Jiménez Rubio.      

Secretari: Esteban Garcia Olivares.  

Terrassa,       de           de 2020

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE L´ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE FACULTATIUS JUBILATS (APF.J). Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Terrassa- Barcelona.

CAPÍTOL I. DE L’ASSOCIACIÓ EN GENERAL

 

Article 1. 

L´ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE FACULTATIUS JUBILATS (APF.J). Hospital Universitari Mútua de Terrassa, constituïda a l’empara de la legislació vigent, es regirà pels Estatuts de l’Associació aprovats amb data………..…….., pel present Reglament de Règim Intern i per totes aquelles normes que estableixi la reglamentació que li sigui d’aplicació segons les lleis. 

Article 2. 

El present Reglament desenvolupa els continguts expressats en els Estatuts de l’Associació i en cap cas podrà anar contra la filosofia i articulat dels esmentats  Estatuts. 

Article 3. 

El domicili social s’estableix en aquell que es senyali en els Estatuts de l’Associació. La Junta Directiva, si és el cas, podrà adoptar els canvis que estimi oportuns en el canvi del domicili de l’Associació, donant la corresponent notificació a les autoritats competents i als socis de la entitat. 

Article 4. 

S’estableix com anagrama de l’Associació i com logotip de la mateixa, el nostre logotip de l’inici d’aquests estatuts i reglament intern.

Els socis podran utilitzar aquests distintius en la seva indumentària.

 

 

CAPÍTOL II. DE L’INGRÉS DE SOCIS.
Article 5. 

Podran ingressar en l’Associació totes aquelles persones segons recullen els propis estatuts.

Article 6. 

La sol·licitud d’ingrés haurà de ser tractada en reunió de la Junta Directiva, tal i com contemplen els estatuts.

 

Article 7. 

Una vegada admès el nou soci, el Secretar@ procedirà a donar-lo d’alta en el llibre de registre de socis de l’Associació.

Article 8. 

La Junta Directiva presentarà anualment un informe a l’Assemblea General sobre les altes i baixes de socis produïdes en l’esmentat període.

CAPÍTOL III. DELS DRETS I DEURES DELS SOCIS.
Article 9. 

Els drets dels membres de l’Associació:

 

9.1.- Sempre que es pugui, assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.

9.2.- Escollir o ser escollit pels llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

9.3.- Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.

9.4.- Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’Associació, d’acord amb les normes legals i estatuàries.

9.5.- Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que consideri que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’Associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

9.6.- Sol·licitar explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o d’altres grups de l’Associació, de qualsevol document o acció de la mateixa, bé per escrit o sol·licitar-ho en viva veu en les Assemblees o reunions.                      

9.7.- Ser escoltats prèviament com a dret a la defensa en l’adopció de mesures cautelars.

9.8.- Rebre informació sobre les activitats de l’Associació, pels mitjans que aquesta disposi.

9.9.- Fer us dels serveis comuns que l’Associació estableixi o tingui a la seva disposició.

9.10.- Formar part dels grups de treball.

9.11.- Posseir un exemplar dels estatuts. Qui ho sol·liciti en paper se li proporcionarà una còpia perquè aquesta persona pugui fer fotocòpia i retornarà el document que li va ser entregat per aquesta Associació o bé si ho sol·licita via telemàtica se li podrà enviar per internet.

9.12.- Consultar els llibres de comptes i actes que tingui aquesta Associació.

Article 10. 

 

Els deures dels membres de l’Associació:

10.1.- Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació i participar sempre que es pugui o es desitgi, en la mesura de les seves possibilitats.

10.2.- Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

10.3.- Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’Associació.

 

 

CAPÍTUL IV. DE LA PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE SOCI.
Article 11. 

Els socis informaran en qualsevol moment de la seva baixa voluntària en l’Associació. Aquesta petició haurà de realitzar-se de paraula, per escrit o per mitjans telemàtics, dirigida a qualsevol membre de la Junta Directiva.

Article 12. 

Els socis podran ser donats de baixa de l’Associació per alguna de les següents causes:

12.1.- No complir les obligacions estatutàries, així com una falta de respecte en el llenguatge a la resta d’associats/es.

12.2.- Quan existeixi incompliment greu dels estatuts i del present reglament, a criteri de la Junta Directiva.

12.3.- Les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’Associació, segons el que estableixi la Junta Directiva.

CAPÍTOL VI. DE L’ASSEMBLEA GENERAL.

 

Article 13. 

L’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda sigui el que sigui el número d’associats presents. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents. Excepte en els casos que els estatuts requereix altres majories, per als acords que aquests mateixos estatuts contemplen.

Article 14. 

L’Assemblea General estarà presidida pel president de l’Associació.

El president tindrà les següents funcions:

 • Donar el torn de paraules sol·licitades sobre un tema.
 • Sotmetre a votació els punts de l’ordre del dia.
 • Posposar la reunió, dividir-la en comissions o donar recessos.
 • Interpretar els estatuts i el present reglament i solucionar tots aquells dubtes reglamentaris.
Article 15. 

 

L’ordre del dia és realitzat pel President, escoltada la Junta Directiva i les peticions dels socis. L’ordre del dia serà enviat a tots els socis amb una antelació mínima de 2 a 15 dies abans de la celebració de l’Assemblea General.

Article 16. 

Les qüestions plantejades que es porten a l’Assemblea General, hauran de presentar-se amb una antelació, entre 2 i 15 dies abans de la data de la celebració de l’esmentada Assemblea.

Les qüestions plantejades hauran d’estar presentades per un soci que actuarà de proponent i hauran d’estar secundades per un mínim de 15 socis. Les presentades per la Junta Directiva no necessitaran aquest requisit. 

Article 17. 

Les esmenes presentades per part dels socis a les qüestions plantejades no han de suposar en cap cas una negativa directa a la qüestió presentada. L’esmena serà incorporada al text si el proponent l’accepta. 

Article 18. 

Només el proponent d’una qüestió plantejada té dret a rèplica al final del debat. 

 

Article 19. 

 

El temps màxim d’exposició durant l’Assemblea serà de 15 minuts, llevat de la presentació d’informes per part de la Junta Directiva i aquells temes de interès, a criteri del president. 

 

Article 20. 

 

Les qüestions d’informació són aquelles que s’utilitzen per aclarir, sol·licitar informació puntual o explicar un punt i s’escoltaran a criteri del president. 

Article 21. 

Tots els acords de l’Assemblea General es prendran per majoria absoluta en primera votació i simple en la segona, excepte en els casos establerts en els estatuts i en el present reglament. En cas de que existeixi empat després de la tercera votació, prevaldrà el vot de qualitat del president.

 

 

CAPÍTOL VII. DEL PROCÉS ELECTORAL.

 

Article 22. 

 

En cas de realitzar-se eleccions a càrrecs podran concorre a les mateixes qualsevol soci de l’Associació amb dret a vot.

 

Article 23. 

A tal fi es constituirà una Taula Electoral formada pel soci de més edat i els dos de menor edat, actuant un d’aquests com a secretari de la Taula. En qualsevol cas, els membres de la Taula Electoral no podran concorre a cap càrrec. La Taula Electoral realitzarà el recompte i aixecarà acta del procés, incorporant-se aquesta a l’acta de l’Assemblea.

Article 24.

Els candidats a càrrecs podran presentar programa electoral, garantint el temps suficient d’exposició de cada un dels programes, com a màxim 15 minuts.

 

Article 25. 

Les votacions seran secretes i es realitzaran en les paperetes que faciliti la Taula Electoral. 

 

Article 26. 

Les candidatures seran tancades, resultant elegits aquells que obtinguin la majoria absoluta de vots en primera votació i la majoria simple en segona. En cas d’empat, es repetiran les votacions fins arribar a una majoria simple d’una de les candidatures.

CAPÍTOL VIII. DE LA JUNTA DIRECTIVA.
Article 27. 

 

27.1.- La Junta Directiva convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin. Desitjable una vegada al mes.

27.2.- Es reunirà en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter, el President o bé si ho sol·licita la majoria simple de la Junta Directiva.

Article 28. 

28.1.- La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació mínima de 2 die i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres. Excepte en les situacions de màxima urgència, que es podrà convocar sense el termini mínim de dies, però sí s’ha de complir el quòrum sol·licitat.

28.2.- L’assistència del President o Secretari o les persones que els  substitueixin serà necessària sempre.

Article 29. 

La Junta Directiva podrà incorporar, per les necessitats de l’Associació, a nous vocals a les tasques de la mateixa, funcionant aquests de forma interina fins que no siguin ratificats per l’Assemblea General.

 

 

CAPÍTOL IX. DE LA DISSOLUCIÓ.

 

Article 30. 

En cas de dissolució de l’entitat, la Comissió Liquidadora estarà composta per La Junta Directiva i tres socis elegits en reunió de l’Assemblea General. 

Article 31. 

L’haver resultant, si ho hagués, es destinarà a una associació del nostre entorn amb fins similars a la nostra.

CAPÍTOL X. DE LA REFORMA DELS ESTATUTS I  DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN.

 

Article 32. 

La sol·licitud de la modificació d’estatuts o del present reglament podrà realitzar-se a iniciativa de la Junta Directiva o d’1/3 dels socis. 

Article 33. 

 

Perquè la modificació es dugui a efecte es requereix una majoria qualificada dels associats/ades presents o representats (S’exigeix el vot favorable, dels 2/3 dels vots, de la totalitat dels socis, amb independència de que estiguin presents o no).

Les votacions es poden prorrogar pel temps, que la Junta Directiva consideri necessari per a complir el requisit, que aquest mateix article exigeix.  

 

Article 34. 

La Junta Directiva procedirà a establir un període d’esmenes al text, les quals hauran de ser enviades a la Secretaria amb una antelació entre 2 i 15 dies abans de la data de la reunió i serà difosa a tots els socis.

Article 35. 

En caso de reforma d’estatuts, les modificacions hauran de ser enviades de forma immediata al Registre d’Associacions perquè es procedeixi al canvi oportú. 

Article 36. 

 

Una vegada reformats els estatuts o el present reglament, en el seu cas, la Junta Directiva haurà de facilitar als socis els textos reformats.

A qui ho sol·liciti en paper se li proporcionarà una còpia perquè aquesta persona pugui fer fotocòpia i retornarà el document que li va ser entregat per aquesta associació o bé, si ho sol·licita via telemàtica se li podrà enviar per internet.

Terrassa,   de Abril del 2.020